Προδικαστικό ερώτημα C-35/21, Konservinvest

Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 – Ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις – Άρθρο 9 – Μεταβατική εθνική προστασία – Γεωγραφική ένδειξη που περιγράφει γεωργικό προϊόν καταχωρισμένο βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους το οποίο προστατεύεται σε εθνικό επίπεδο

Με το προδικαστικό ερώτημα C-35/21, το Varhoven kasatsionen sad (Βουλγαρία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα αν το εν λόγω άρθρο, πλην των περιπτώσεων μεταβατικής προστασίας που ρυθμίζει, επιτρέπει την ύπαρξη εθνικού συστήματος για την καταχώριση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω κανονισμού. Περαιτέρω, τέθηκε αν παρέχει η διάταξη αυτή τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν άλλες, εκ παραλλήλου ισχύουσες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο (όπως συμβαίνει με το παράλληλο σύστημα εμπορικών σημάτων) για την επίλυση διαφορών σχετικών με προσβολές του δικαιώματος επί της ίδιας γεωγραφικής ενδείξεως μεταξύ τοπικών εμπόρων, οι οποίοι παράγουν και εμπορεύονται, εντός του κράτους μέλους, εντός του οποίου καταχωρίσθηκε η γεωγραφική ένδειξη, γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1151/2012.

Με απόφασή του της 9ης Φεβρουαρίου 2022 (EU:C:2022:84) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Ο κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία προβλέπει εθνικό καθεστώς καταχώρισης και προστασίας ειδικών γεωγραφικών ονομασιών, σχετικών με γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού, και η οποία έχει εφαρμογή μόνο στις ένδικες διαφορές με αντικείμενο προσβολές των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ονομασίες αυτές μεταξύ εμπόρων του κράτους μέλους οι οποίοι παράγουν, στο έδαφος του τελευταίου, τα προϊόντα για τα οποία έχουν καταχωρισθεί οι εν λόγω ονομασίες δυνάμει της κανονιστικής αυτής ρύθμισης».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254041&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5276203


Σχετικές Αναρτήσεις