Προδικαστικό ερώτημα C-186/18, José Cánovas Pardo

Κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας – Κανονισμός (ΕΚ) 2100/94 – Άρθρο 96 – Υπολογισμός της προθεσμίας παραγραφής των αξιώσεων των άρθρων 94 και 95 – Χρονικό σημείο ενάρξεως – Ημερομηνία παραχωρήσεως του κοινοτικού δικαιώματος και ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος του κοινοτικού δικαιώματος έλαβε γνώση της πράξεως και της ταυτότητας του παραβάτη – Ημερομηνία παύσεως της επίμαχης συμπεριφοράς – Διαδοχικές πράξεις – Συνεχιζόμενες πράξεις – Περιορισμός στις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από τρία και πλέον έτη

Με το προδικαστικό ερώτημα C-186/18, το Tribunal Supremo (Ισπανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 96 του κανονισμού (ΕΚ) 2100/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών. Ειδικότερα, τέθηκε προς διευκρίνιση το ζήτημα εάν το άρθρο 96 του κανονισμού 2100/94 έχει την έννοια ότι η τριετής προθεσμία παραγραφής την οποία προβλέπει η εν λόγω διάταξη για τις αξιώσεις των άρθρων 94 και 95 του κανονισμού άρχεται, αφότου παραχωρήθηκε τελικά κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος του κοινοτικού δικαιώματος έλαβε γνώση της πράξεως προσβολής του δικαιώματός του και της ταυτότητας του παραβάτη, τούτο δε ανεξαρτήτως του εάν η επίμαχη πράξη έπαυσε ή συνεχίζεται έως τον χρόνο ασκήσεως σχετικής αγωγής. Περαιτέρω, το εθνικό δικαστήριο υπέβαλε ερώτημα σχετικά με αν το ως άνω άρθρο έχει την έννοια ότι έχουν παραγραφεί όλες οι αξιώσεις των άρθρων 94 και 95 του κανονισμού οι οποίες αφορούν σύνολο πράξεων προσβολής δικαιώματος επί προστατευόμενης ποικιλίας και οι οποίες εγέρθηκαν τρία και πλέον έτη αφότου, αφενός, παραχωρήθηκε τελικά το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας και, αφετέρου, ο κάτοχος του δικαιώματος έλαβε γνώση του συνόλου των πράξεων αυτών και της ταυτότητας του παραβάτη, τούτο δε ανεξαρτήτως της ημερομηνίας τελέσεως καθεμιάς μεμονωμένα εκ των πράξεων οι οποίες αποτελούν μέρος του ως άνω συνόλου πράξεων ή αν έχουν παραγραφεί μόνον οι πράξεις που σχετίζονται με πράξεις τελεσθείσες τρία και πλέον έτη πριν από την έγερση των ως άνω αξιώσεων.

Με απόφασή του της 14ης Οκτωβρίου 2019 (EU:C:2021:849) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :

«Το άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΚ) 2100/94 του Συμβουλίου, …, έχει την έννοια ότι η τριετής προθεσμία παραγραφής την οποία προβλέπει η διάταξη αυτή για τις αξιώσεις των άρθρων 94 και 95 του κανονισμού άρχεται, αφενός, από την ημερομηνία κατά την οποία παραχωρήθηκε τελικά κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας και, αφετέρου, από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας έλαβε γνώση της υπάρξεως της πράξεως προσβολής του δικαιώματoς επί προστατευόμενης ποικιλίας και της ταυτότητας του παραβάτη, τούτο δε ανεξαρτήτως του εάν η επίμαχη πράξη συνεχίζεται και ανεξαρτήτως από την ημερομηνία κατά την οποία η πράξη αυτή έπαυσε. 

-Το άρθρο 96 του κανονισμού 2100/94 έχει την έννοια ότι έχουν παραγραφεί μόνον οι αξιώσεις των άρθρων 94 και 95 του κανονισμού οι οποίες αφορούν σύνολο πράξεων προσβολής δικαιώματος επί προστατευόμενης ποικιλίας και οι οποίες εγέρθηκαν τρία και πλέον έτη αφότου, αφενός, παραχωρήθηκε τελικά το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας και, αφετέρου, ο κάτοχος του δικαιώματος έλαβε γνώση της υπάρξεως καθεμιάς μεμονωμένα εκ των πράξεων που αποτελούν μέρος αυτού του συνόλου πράξεων, καθώς και της ταυτότητας του παραβάτη».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247601&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5690397 


Σχετικές Αναρτήσεις