Προδικαστικό ερώτημα C-432/18, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων – Κανονισμοί (ΕΚ) 510/2006 και (ΕΕ) 1151/2012 – Άρθρο 13, παράγραφος 1 – Κανονισμός (ΕΚ) 583/2009 – Άρθρο 1 – Καταχώριση της ονομασίας “Aceto Balsamico di Modena (ΠΓΕ)” – Προστασία των μη γεωγραφικών συστατικών στοιχείων της ονομασίας αυτής – Εύρος

Με το προδικαστικό ερώτημα C-432/18, το Bundesgerichtshof (Γερμανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) 583/2009 της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2009, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Aceto Balsamico di Modena (ΠΓΕ)]. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν το άρθρο 1 του κανονισμού 583/2009 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η προστασία της ονομασίας «Aceto Balsamico di Modena» καταλαμβάνει και τη χρήση των μεμονωμένων μη γεωγραφικών όρων της ονομασίας αυτής, δηλαδή των όρων Balsamico και Aceto Balsamico.

Με απόφασή του της 4ης Δεκεμβρίου 2019 (EU:C:2019:1045) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 583/2009 της Επιτροπής, …, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Aceto Balsamico di Modena (ΠΓΕ)], πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η προστασία της ονομασίας «Aceto Balsamico di Modena» δεν καταλαμβάνει τη χρήση των μεμονωμένων μη γεωγραφικών όρων της ονομασίας αυτής».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221302&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6147719

 


Σχετικές Αναρτήσεις