Προδικαστικό ερώτημα C-569/18, Caseificio Cirigliana κ.λπ.

Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 – Άρθρο 4, στοιχείο γʹ, και άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ – Συστήματα ποιότητας που έχουν εφαρμογή στα γεωργικά προϊόντα και στα τρόφιμα – Θεμιτός ανταγωνισμός – Mozzarella di bufala Campana ΠΟΠ – Υποχρέωση διαχωρισμού των χώρων παραγωγής της “Mozzarella di bufala Campana ΠΟΠ”

Με το προδικαστικό ερώτημα C-569/18, το Consiglio di Stato (Ιταλία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία των άρθρων 3, 26, 32, 40 και 41 ΣΛΕΕ, καθώς και των άρθρων 1, 3 έως 5 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν τα άρθρα 3, 26, 32, 40 και 41 ΣΛΕΕ και τα άρθρα 1, 3, 4, 5 και 7 του κανονισμού 1151/2012, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν, τόσο τον ελεύθερο ανταγωνισμό σχετικά με τα προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και την προστασία των συστημάτων ποιότητας για τη στήριξη των μειονεκτουσών αγροτικών περιοχών, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική διάταξη με την οποία εισάγεται περιορισμός στη δραστηριότητα παραγωγής της “Mozzarella di bufala Campana ΠΟΠ”, καθόσον η δραστηριότητα αυτή πρέπει να ασκείται σε εγκαταστάσεις, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για την εν λόγω παραγωγή και εντός των οποίων απαγορεύονται η κατοχή και η αποθήκευση γάλακτος προερχόμενου από κτηνοτροφικές μονάδες μη ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου της “Mozzarella di bufala Campana” ΠΟΠ.

Με απόφασή του της 17ης Οκτωβρίου 2019 (EU:C:2019:873) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το άρθρο 4, στοιχείο γʹ, και το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και οι προδιαγραφές του προϊόντος «Mozzarella di bufala Campana ΠΟΠ», έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, που προβλέπει ότι η δραστηριότητα παραγωγής της «Mozzarella di bufala Campana ΠΟΠ» πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους αποκλειστικά προοριζόμενους για την εν λόγω παραγωγή, ακόμη και σε μία και την αυτή εγκατάσταση, και εντός των οποίων απαγορεύονται η κατοχή και η αποθήκευση γάλακτος προερχόμενου από κτηνοτροφικές μονάδες που δεν υπάγονται στο σύστημα ελέγχου της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) «Mozzarella di bufala Campana», αν η ως άνω ρύθμιση συνιστά αναγκαίο και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας μέσο προς εξασφάλιση της ποιότητας ενός τέτοιου προϊόντος ή του ελέγχου των προδιαγραφών της εν λόγω ΠΟΠ, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219250&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6173222 

 


Σχετικές Αναρτήσεις