Προδικαστικό ερώτημα C-367/17, S

Γεωργία – Κανονισμός (ΕΚ) 510/2006 – Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο εʹ – Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ – Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προελεύσεως – Αίτηση τροποποιήσεως των προδιαγραφών – Χοιρομέρι προερχόμενο από την περιοχή του Μέλανος Δρυμού, Γερμανία (“Schwarzwälder Schinken”) – Ρήτρες συσκευασίας εντός της περιοχής παραγωγής – Δυνατότητα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 510/2006 ή του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012

Με το προδικαστικό ερώτημα C-367/17, το Bundespatentgericht (Γερμανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα αν το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο εʹ, του κανονισμού 510/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού 1898/2006, και το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, του κανονισμού 1151/2012 έχουν την έννοια ότι η απαίτηση να συσκευάζεται ένα προϊόν που φέρει ΠΓΕ, όπως το «Schwarzwälder Schinken», εντός της γεωγραφικής περιοχής της παραγωγής του δικαιολογείται, εφόσον αποσκοπεί στο να αποτραπεί ο κίνδυνος, τον οποίο ενέχουν για την ποιότητα του προϊόντος η μεταφορά, o τεμαχισμός ή η συσκευασία εκτός της περιοχής αυτής, στο να εξασφαλισθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα των ελέγχων στη συγκεκριμένη περιοχή και στο να διασφαλισθεί καλύτερα η απαιτούμενη βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανιχνευσιμότητα του προϊόντος.

Με απόφασή του της 19ης Δεκεμβρίου 2018 (EU:C:2018:1025) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :

«Το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο εʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 510/2006 …, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 1898/2006 …, και το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 …, έχουν την έννοια ότι η απαίτηση να συσκευάζεται ένα προϊόν που φέρει προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη εντός της γεωγραφικής περιοχής της παραγωγής του δικαιολογείται, βάσει του προμνησθέντος άρθρου 4, παράγραφος 2, στοιχείο εʹ, εφόσον συνιστά αναγκαίο και όχι δυσανάλογο μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, την εγγύηση της προελεύσεώς του και την εξασφάλιση του ελέγχου των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ενδείξεως. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να εκτιμήσει αν, όσον αφορά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «SchwarzwälderSchinken», η απαίτηση αυτή δικαιολογείται δεόντως από έναν εκ των προμνησθέντων σκοπών».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209346&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8282191


Σχετικές Αναρτήσεις