Προδικαστικό ερώτημα C-705/17, Hansson

Σήματα – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, – Κίνδυνος συγχύσεως – Συνολική εντύπωση – Προγενέστερο σήμα που καταχωρίστηκε με δήλωση επιφυλάξεως (disclaimer) – Επιπτώσεις της επιφυλάξεως στην έκταση της προστασίας του προγενέστερου σήματος

Με το προδικαστικό ερώτημα C-705/17, το Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Σουηδία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων. Ειδικότερα, τέθηκε προς διευκρίνιση το ζήτημα αν το εν λόγω άρθρο αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει δήλωση επιφύλαξης που έχει ως αποτέλεσμα να εξαιρείται ένα στοιχείο σύνθετου σήματος, για το οποίο υποβλήθηκε η εν λόγω δήλωση, από την ανάλυση των παραγόντων που είναι κρίσιμοι για τον προσδιορισμό της ύπαρξης κινδύνου σύγχυσης ή να αποδίδεται σε ένα τέτοιο στοιχείο, εκ προοιμίου και σε μόνιμη βάση, περιορισμένη σημασία.

Με απόφασή του της 12ης Ιουνίου 2019 (EU:C:2019:481) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση που προβλέπει δήλωση επιφύλαξης (disclaimer) η οποία έχει ως αποτέλεσμα να εξαιρείται ένα στοιχείο σύνθετου σήματος, για το οποίο υποβλήθηκε η εν λόγω δήλωση, από τη συνολική ανάλυση των παραγόντων που είναι κρίσιμοι για τον προσδιορισμό της ύπαρξης κινδύνου σύγχυσης, κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης, ή να αποδίδεται σε ένα τέτοιο στοιχείο, εκ προοιμίου και σε μόνιμη βάση, περιορισμένη σημασία κατά την ανάλυση αυτή».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214883&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8239854

 


Σχετικές Αναρτήσεις