Προδικαστικό ερώτημα C-526/19, Entoma SAS κατά Ministre de l’Économie et des Finances και Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Ασφάλεια των τροφίμων – Νέα τρόφιμα και νέα συστατικά τροφίμων – Κανονισμός (ΕΚ) 258/97 – Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο εʹ – Έννοια των “συστατικών τροφίμων τα οποία έχουν απομονωθεί από ζώα” – Διάθεση στην αγορά – Ολόκληρα έντομα προοριζόμενα για την ανθρώπινη διατροφή

Με το προδικαστικό ερώτημα C-526/19, το Conseil d’État (Γαλλία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού  (ΕΚ) 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997 για τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα της ερμηνείας του άρθρου 1 , παράγραφος 2, στοιχείο ε΄, του κανονισμού 258/97 και οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής του τελευταίου. 

Με απόφασή του της 1ης Οκτωβρίου του 2020 (EU:C:2020:769), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι: «Το άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο εʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 596/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, έχει την έννοια ότι τρόφιμα αποτελούμενα από ολόκληρα ζώα προοριζόμενα να καταναλωθούν καθεαυτά, συμπεριλαμβανομένων των ολόκληρων εντόμων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού

Το σύνολο του κειμένου της αππόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231847&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1819639

 

Σχετικές Αναρτήσεις