Προδικαστικό ερώτημα C-89/21, Romega

Νομοθεσία για τα τρόφιμα – Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 – Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα – Άρθρο 1 – Παράρτημα I – Νωπό κρέας πουλερικών – Έλεγχος, από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, της παρουσίας των οροτύπων σαλμονέλας που απαριθμούνται στο σημείο 1.28 του κεφαλαίου Ι του ως άνω παραρτήματος – Έλεγχος της παρουσίας άλλων παθογόνων μικροοργανισμών – Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 – Άρθρο 14, παράγραφος 8 – Διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρχών – Περιεχόμενο

Με το προδικαστικό ερώτημα C-89/21, το Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Λιθουανία) έθεσε ζητήματα σχετικά την ερμηνεία του άρθρου 1, καθώς και του παραρτήματος I, κεφάλαιο 1, σημείο 1.28, του κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και του άρθρου 14, παράγραφοι 1, 2 και 8, του κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα αν πρέπει να θεωρηθεί ότι το άρθρο 1 του κανονισμού 2073/2005 και το άρθρο 14, παράγραφος 8 του κανονισμού 178/2002 καταλείπουν στις αρμόδιες εποπτικές αρχές κράτους μέλους τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν ότι νωπό κρέας πουλερικών που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος I, κεφάλαιο 1, σημείο 1.28, του κανονισμού 2073/2005 δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 14, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού 178/2002 σε περίπτωση που τρόφιμο το οποίο εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία τροφίμων έχει μολυνθεί από άλλους οροτύπους σαλμονέλας, εκτός αυτών που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα του κανονισμού.

Με απόφασή του της 28ης Απριλίου 2022 (EU:C:2022:313) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής, …, ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με το άρθρο 14, παράγραφος 8, του κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου…, έχει την έννοια ότι η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να θεωρήσει ως μη ασφαλή, κατά την έννοια του άρθρου 14, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού 178/2002, την κατηγορία τροφίμων που αποτελείται από νωπά κρέατα πουλερικών στα οποία έχουν ανιχνευθεί άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί πλην των οροτύπων σαλμονέλας που διαλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο 1, σημείο 1.28, του κανονισμού 2073/2005, …».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258496&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5296466


Σχετικές Αναρτήσεις