Προδικαστικό ερώτημα C-881/19, Tesco Stores ČR a.s. κατά Ministerstvo zemědělství

Προστασία των καταναλωτών – Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 – Παράρτημα VII, μέρος E, σημείο 2, στοιχείο αʹ – Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές – Επισήμανση και παρουσίαση των τροφίμων – Οδηγία 2000/36/ΕΚ – Παράρτημα I, μέρος A, σημείο 2, στοιχείο γʹ – Προϊόντα κακάο και σοκολάτας – Κατάλογος των συστατικών τροφίμου προοριζόμενου για καταναλωτές σε κράτος μέλος

Με προδικαστικό του ερώτημα το Krajský soud v Brně (Τσεχική Δημοκρατία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας και εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004, και ιδίως του παραρτήματος VII, μέρος Ε, σημείο 2, στοιχείο α’. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωσης περιγραφής της σύνθεσης ενός σύνθετου  συστατικού στην περίπτωση που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, μέρος Α, σημείο 2, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.  

Με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιανουαρίου 2022 (EU:C:2022:15), το Δικαστήριο έκρινε ότι « Το παράρτημα VII, μέρος E, σημείο 2, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, έχει την έννοια ότι ένας επιχειρηματίας, στο πλαίσιο της επισήμανσης προϊόντων διατιθέμενων στο εμπόριο εντός κράτους μέλους, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να απαριθμήσει το σύνολο των συστατικών από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο συστατικό, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο ηʹ, του κανονισμού, μόνον αν το σύνθετο αυτό συστατικό, το οποίο διαθέτει ονομασία πώλησης δυνάμει του παραρτήματος Ι, μέρος Α, της οδηγίας 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, ορίζεται στον κατάλογο των συστατικών με τη συγκεκριμένη ονομασία πώλησης που χρησιμοποιείται στη γλωσσική απόδοση του οικείου κράτους μέλους

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252124&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3119252


Σχετικές Αναρτήσεις