Προδικαστικό ερώτημα C-2/18, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

Κοινή γεωργική πολιτική – Κοινή οργάνωση των αγορών – Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 – Άρθρο 148, παράγραφος 4 – Σύμβαση παραδόσεως νωπού γάλακτος – Ελεύθερη διαπραγμάτευση των τιμών – Καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών – Απαγόρευση καταβολής διαφορετικών τιμών σε παραγωγούς νωπού γάλακτος που ανήκουν σε ομάδα συσταθείσα βάσει της ανά ημέρα πωλούμενης ποσότητας και απαγόρευση αδικαιολόγητης μειώσεως τιμών

Με το προδικαστικό ερώτημα C-2/18, το Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Λιθουανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 148, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν, το άρθρο 148, παράγραφος 4, του κανονισμού 1308/2013 έχει την έννοια ότι, για τους σκοπούς ενισχύσεως της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών νωπού γάλακτος και αποφυγής αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, δεν απαγορεύει τη θέσπιση εθνικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο περιορίζει την ελευθερία των συμβαλλόμενων μερών να διαπραγματεύονται την τιμή αγοράς του νωπού γάλακτος, υπό την έννοια ότι απαγορεύεται σε αγοραστή νωπού γάλακτος να καταβάλλει διαφορετικές τιμές νωπού γάλακτος σε πωλητές της ίδιας ομάδας, όπως αυτοί ομαδοποιούνται βάσει της πωλούμενης ποσότητας γάλακτος, για νωπό γάλα της ίδιας ποιότητας και συνθέσεως με αυτό που παραδίδεται στον αγοραστή με την ίδια μέθοδο, συνεπεία δε τούτου τα μέρη δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν διαφορετική τιμή αγοράς του νωπού γάλακτος λαμβάνοντας υπόψη οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες. Περαιτέρω το εθνικό δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί αν το εν λόγω άρθρο απαγορεύει τη θέσπιση εθνικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο περιορίζει την ελευθερία των συμβαλλόμενων μερών να διαπραγματεύονται την τιμή αγοράς του νωπού γάλακτος, υπό την έννοια ότι απαγορεύεται σε αγοραστή νωπού γάλακτος να μειώσει αδικαιολόγητα την τιμή αγοράς του νωπού γάλακτος, ενώ μείωση της τιμής άνω του 3 % επιτρέπεται μόνον αν αρχή εξουσιοδοτημένη από το κράτος αναγνωρίσει την εν λόγω μείωση ως δικαιολογημένη.

Με απόφασή του της 13ης Νοεμβρίου 2019 (EU:C:2019:962) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :

«Το άρθρο 148, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η προβλεπόμενη στο άρθρο 3, παράγραφος 3, σημείο 1, του Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907 (νόμου αριθ. XII-1907 της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, περί απαγορεύσεως των αθέμιτων πρακτικών εκ μέρους των οικονομικών φορέων της Λιθουανίας κατά την αγοραπωλησία νωπού γάλακτος και την εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων), της 25ης Ιουνίου 2015, όπως έχει τροποποιηθεί με τον νόμο της 22ας Δεκεμβρίου 2015, η οποία, με σκοπό την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, απαγορεύει στους αγοραστές νωπού γάλακτος να καταβάλλουν διαφορετική τιμή αγοράς στους παραγωγούς που πρέπει να θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα βάσει της ανά ημέρα πωλούμενης ποσότητας νωπού γάλακτος, το οποίο είναι ίδιας συνθέσεως και ποιότητας και παραδίδεται με την ίδια μέθοδο, στον βαθμό που η εν λόγω ρύθμιση είναι πρόσφορη να διασφαλίσει την υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού και δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρο, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει. 

-Το άρθρο 148, παράγραφος 4, του κανονισμού 1308/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με τον κανονισμό 2017/2393, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η προβλεπόμενη στο άρθρο 3, παράγραφος 3, σημείο 3, και στο άρθρο 5 του νόμου XII-1907 της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, περί απαγορεύσεως των αθέμιτων πρακτικών εκ μέρους των οικονομικών φορέων της Λιθουανίας κατά την αγοραπωλησία νωπού γάλακτος και την εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, της 25ης Ιουνίου 2015, όπως έχει τροποποιηθεί με τον νόμο της 22ας Δεκεμβρίου 2015, η οποία, με σκοπό την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, απαγορεύει στον αγοραστή νωπού γάλακτος να μειώνει αδικαιολόγητα τη συμφωνηθείσα με τον παραγωγό τιμή και εξαρτά από άδεια της αρμόδιας εθνικής αρχής κάθε μείωση της τιμής άνω του 3 %».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220612&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5379062 

 


Σχετικές Αναρτήσεις