Προδικαστικό ερώτημα C‑59/17, SCI Château du Grand Bois

Γεωργία – Αμπελοοινική αγορά – Κανονισμός (ΕΚ) 555/2008 – Ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων – Απροειδοποίητοι επιτόπιοι έλεγχοι – Αρμοδιότητες των ελεγκτών υπαλλήλων – Δυνατότητα των ελεγκτών να εισέρχονται σε γεωργική εκμετάλλευση χωρίς τη συναίνεση του φορέα της εκμεταλλεύσεως

Με το προδικαστικό ερώτημα C-59/17, το Conseil d’État (Γαλλία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα εάν τα άρθρα 76, 78 και 81 του ως άνω κανονισμού πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι επιτρέπουν στους υπαλλήλους που διενεργούν επιτόπιο έλεγχο να εισέλθουν σε γεωργική εκμετάλλευση χωρίς τη συναίνεση του φορέα της εκμεταλλεύσεως.

Με απόφασή του της 7ης Αυγούστου 2018 (EU:C:2018:641) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :

«Τα άρθρα 76, 78 και 81 του κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού …, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπουν στους υπαλλήλους που διενεργούν επιτόπιο έλεγχο να εισέλθουν σε γεωργική εκμετάλλευση χωρίς τη συναίνεση του φορέα της εκμεταλλεύσεως».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204752&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8283459

 


Σχετικές Αναρτήσεις