Προδικαστικό ερώτημα C-579/19, The Queen, κατόπιν αιτήσεως των Association of Independent Meat Suppliers και Cleveland Meat Company Ltd κατά The Food Standards Agency

Προστασία της υγείας – Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 – Άρθρο 5, σημείο 2 – Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 – Άρθρο 54, παράγραφος 3 – Κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης – Επιθεώρηση του σφαγίου και των εντοσθίων μετά τη σφαγή – Επίσημος κτηνίατρος – Σήμανση καταλληλότητας – Άρνηση – Κρέας που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο – Δικαίωμα προσφυγής κατά απόφασης του επίσημου κτηνιάτρου – Αποτελεσματική δικαστική προστασία – Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με προδικαστικό του ερώτημα το Supreme Court of the United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία κι εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 854/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.   

Με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 2ας Σεπτεμβρίου 2021 (EU:C:2021:665), το Δικαστήριο έκρινε ότι « Ο κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, και ο κανονισμός 882/2004 έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση δυνάμει της οποίας, όταν ο επίσημος κτηνίατρος αρνείται να επιθέσει σε σφάγιο σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης του σφαγίου δεν συμφωνεί με την απόφαση αυτή, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου προκειμένου το τελευταίο να αποφανθεί επί της ουσίας, και βάσει των τεχνικών εκθέσεων των πραγματογνωμόνων που έχει ορίσει κάθε διάδικος, αν το σφάγιο πληροί ή όχι τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων, χωρίς να μπορεί επισήμως να ακυρώσει τις αποφάσεις του επίσημου κτηνιάτρου ή να διατάξει την άρση των αποτελεσμάτων των αποφάσεων αυτών

Επίσης, το Δικαστήριο  αποφάνθηκε ότι « Το άρθρο 54 του κανονισμού 882/2004, σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 43 αυτού και υπό το πρίσμα του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση κατά την οποία η απόφαση που λαμβάνει ο επίσημος κτηνίατρος, σύμφωνα με το άρθρο 5, σημείο 2, του κανονισμού 854/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 882/2004, να μην επιθέσει σήμα καταλληλότητας σε σφάγιο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περιορισμένου μόνο δικαστικού ελέγχου, στο πλαίσιο του οποίου το επιληφθέν δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει την εν λόγω απόφαση για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες ο επίσημος κτηνίατρος έχει ενεργήσει κατά κατάχρηση εξουσίας, δεν έχει προβεί στην ορθή νομική υπαγωγή ή έχει εκδώσει απόφαση στερούμενη βάσης ή μη στηριζόμενη σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου, στην ακόλουθη διεύθυνση https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245524&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1832449


Σχετικές Αναρτήσεις