Κτηνοτροφία - Καλή Μεταχείριση και Υγεία των Ζώων

Προδικαστικό ερώτημα C-497/17, Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs

Άρθρο 13 ΣΛΕΕ – Καλή μεταχείριση των ζώων – Κανονισμός (ΕΚ) 1099/2009 – Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους – Ιδιαίτερες μέθοδοι σφαγής που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους – Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 – Άρθρο 3 και άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, σημείο viii – Συμβατότητα με τη βιολογική παραγωγή – Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 – Άρθρο 57, πρώτο εδάφιο – Λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προδικαστικό ερώτημα C-231/18, NK

Μεταφορές – Οδικές μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 – Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 – Υποχρέωση χρήσεως ταχογράφου – Εξαίρεση όσον αφορά τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων από αγροκτήματα σε τοπικές αγορές και αντιστρόφως ή από αγορές προς τοπικά σφαγεία

Προδικαστικά ερωτήματα C-199/18, C-200/18 και C-343/18, Pollo del Campo S.c.a. κ.λπ. κατά Regione Emilia-Romagna κ.λπ.

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 – Άρθρο 27 – Επίσημοι έλεγχοι των ζωοτροφών και των τροφίμων – Χρηματοδότηση – Τέλη ή επιβαρύνσεις που οφείλονται για τους επισήμους ελέγχους – Δυνατότητα των κρατών μελών να απαλλάσσουν ορισμένες κατηγορίες επιχειρηματιών – Κατώτατα τέλη

 Προδικαστικά ερωτήματα C-477/18 και C-478/18, Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV κ.λπ.

Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 – Άρθρο 27, παράγραφοι 1 και 4 – Παράρτημα VI, σημεία 1 και 2 – Επίσημοι έλεγχοι ζωοτροφών και τροφίμων – Χρηματοδότηση – Τέλη που οφείλονται για τους επίσημους ελέγχους – Υπολογισμός – Έννοια του “προσωπικού που συμμετέχει στους επισήμους ελέγχους” – Εξέταση του αν περιλαμβάνεται το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό – Δυνατότητα χρέωσης τετάρτων της ώρας τα οποία ζήτησε το σφαγείο για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων, αλλά κατά τα οποία δεν διενεργήθηκαν τέτοιοι έλεγχοι – Προϋποθέσεις

Προδικαστικό ερώτημα C-64/20, UH κατά An tAire Talmhaíochta Bia agus Mara κ.λπ.

Άρθρο 288 ΣΛΕΕ – Οδηγία 2001/82/ΕΚ – Κοινοτικός κώδικας για τα κτηνιατρικά φάρμακα – Άρθρα 58, 59 και 61 – Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στις εξωτερικές συσκευασίες, στις στοιχειώδεις συσκευασίες και στα φύλλα οδηγιών των κτηνιατρικών φαρμάκων – Υποχρέωση αναγραφής των πληροφοριών σε όλες τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθενται τα φάρμακα – Εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει την αναγραφή των πληροφοριών μόνο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους – Εθνικό δικαστήριο επιληφθέν προσφυγής με την οποία ζητείται να διαπιστωθεί ότι το κράτος μέλος δεν μετέφερε προσηκόντως την οδηγία 2001/82/ΕΚ και ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να τροποποιήσουν την εθνική νομοθεσία

Προδικαστικό ερώτημα C-579/19, The Queen, κατόπιν αιτήσεως των Association of Independent Meat Suppliers και Cleveland Meat Company Ltd κατά The Food Standards Agency

Προστασία της υγείας – Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 – Άρθρο 5, σημείο 2 – Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 – Άρθρο 54, παράγραφος 3 – Κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης – Επιθεώρηση του σφαγίου και των εντοσθίων μετά τη σφαγή – Επίσημος κτηνίατρος – Σήμανση καταλληλότητας – Άρνηση – Κρέας που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο – Δικαίωμα προσφυγής κατά απόφασης του επίσημου κτηνιάτρου – Αποτελεσματική δικαστική προστασία – Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προδικαστικά ερωτήματα C-21/19, C-22/19 και C-23/19 Openbaar Ministerie κατά XN κ.λπ.

Απόβλητα – Μεταφορές – Κανονισμός (ΕΚ) 1013/2006 – Απόβλητα που υπόκεινται σε προηγούμενη έγγραφη διαδικασία κοινοποιήσεως και συγκαταθέσεως – Άρθρο 1, παράγραφος 3 – Μεταφορές που υπόκεινται σε απαιτήσεις εγκρίσεως – Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Άρθρο 5, παράγραφος 1 – Έννοια “υποπροϊόντων” – Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009 – Άρθρο 3, σημείο 1 – Έννοια “ζωικών υποπροϊόντων” – Μεταφορές μείγματος ζωικών υποπροϊόντων και άλλων υλικών

Προδικαστικό ερώτημα C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België κ.λπ.

Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους – Κανονισμός (ΕΚ) 1099/2009 – Άρθρο 4, παράγραφος 1 – Υποχρέωση αναισθητοποίησης των ζώων πριν από τη θανάτωσή τους – Άρθρο 4, παράγραφος 4 – Παρέκκλιση στο πλαίσιο της λατρευτικού τύπου σφαγής – Άρθρο 26, παράγραφος 2 – Δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία των ζώων στην περίπτωση της λατρευτικού τύπου σφαγής – Ερμηνεία – Εθνική ρύθμιση η οποία, στην περίπτωση της λατρευτικού τύπου σφαγής, επιβάλλει αναισθητοποίηση που είναι αναστρέψιμη και δεν μπορεί να προκαλέσει θάνατο – Άρθρο 13 ΣΛΕΕ – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 10 – Θρησκευτική ελευθερία – Ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος – Περιορισμός – Αναλογικότητα – Έλλειψη συναίνεσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Περιθώριο εκτίμησης που αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη – Αρχή της επικουρικότητας – Κύρος – Διαφοροποιημένη μεταχείριση της λατρευτικού τύπου σφαγής και της θανάτωσης ζώων στο πλαίσιο κυνηγετικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αλιείας, καθώς και στο πλαίσιο πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων – Απουσία δυσμενούς διάκρισης – Άρθρα 20, 21 και 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Προδικαστικό ερώτημα C-836/19, Toropet Ltd. κατά Landkreis Greiz

Δημόσια υγεία – Υγειονομικοί κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο – Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009 – Άρθρο 9, στοιχείο δʹ, και άρθρο 10, στοιχεία αʹ και στʹ – Κατάταξη των προϊόντων – Αποσύνθεση, αλλοίωση και ύπαρξη ξένων σωμάτων στο οικείο υλικό – Συνέπειες για την αρχική κατάταξη