Προδικαστικό ερώτημα C-836/19, Toropet Ltd. κατά Landkreis Greiz

Δημόσια υγεία – Υγειονομικοί κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο – Κανονισμός (ΕΚ) 1069/2009 – Άρθρο 9, στοιχείο δʹ, και άρθρο 10, στοιχεία αʹ και στʹ – Κατάταξη των προϊόντων – Αποσύνθεση, αλλοίωση και ύπαρξη ξένων σωμάτων στο οικείο υλικό – Συνέπειες για την αρχική κατάταξη

Με προδικαστικό του ερώτημα, το Verwaltungsgericht Gera (Γερμανία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002. Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας του άρθρου 10, στοιχεία α’ και στ’ ως προς την παύση της ισχύος της κατάταξης ζωϊκών υποπροϊόντων ως υλικών της κατηγορίας 3, καθώς και του άρθρου 9, στοιχείο δ’ του ανωτέρω κανονισμού.https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225032&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1062100 - 1 

Με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 2ας Σεπτεμβρίου 2021 (EU:C:2021:668), το Δικαστήριο έκρινε ότι «Το άρθρο 7, παράγραφος 1, το άρθρο 9, στοιχείο ηʹ, και το άρθρο 10, στοιχεία αʹ και στʹ, του κανονισμού (EK) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα), ερμηνευόμενα με γνώμονα το άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισμού, έχουν την έννοια ότι ζωικά υποπροϊόντα που είχαν αρχικώς καταταγεί ως υλικά της κατηγορίας 3, σύμφωνα με το άρθρο 10, στοιχεία αʹ και στʹ, και έχουν μεταβληθεί λόγω αποσύνθεσης ή αλλοίωσης ή έχουν αναμειχθεί με ξένα σώματα, όπως κομμάτια γύψου ή πριονίδια, οπότε δεν είναι πλέον κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και/ή δεν είναι απαλλαγμένα από κάθε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, δεν ανταποκρίνονται πλέον στο επίπεδο κινδύνου που αντιστοιχεί στην κατάταξη αυτή και, ως εκ τούτου, πρέπει να ανακαταταγούν σε χαμηλότερη κατηγορία.» 

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστήριο στην ακόλουθη διεύθυνση https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245530&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1062100


Σχετικές Αναρτήσεις