Προδικαστικά ερωτήματα C-199/18, C-200/18 και C-343/18, Pollo del Campo S.c.a. κ.λπ. κατά Regione Emilia-Romagna κ.λπ.

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 – Άρθρο 27 – Επίσημοι έλεγχοι των ζωοτροφών και των τροφίμων – Χρηματοδότηση – Τέλη ή επιβαρύνσεις που οφείλονται για τους επισήμους ελέγχους – Δυνατότητα των κρατών μελών να απαλλάσσουν ορισμένες κατηγορίες επιχειρηματιών – Κατώτατα τέλη

Με τα συνεκδικασθέντα προδικαστικά ερωτήματα C-199/18, C-200/18 και C-343/18 το Consiglio di Stato (Ιταλία) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα αν το άρθρο 27 του κανονισμού 882/2004 προβλέπει υποχρέωση των κρατών μελών να επιβάλλουν, για τους επισήμους ελέγχους που αφορούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, τμήμα A, και στο παράρτημα V, τμήμα A, του κανονισμού αυτού, την καταβολή τελών και στους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και επιχειρήσεων ζωοτροφών που ασκούν τις δραστηριότητες σφαγής και τεμαχισμού κρέατος, επικουρικώς προς την κύρια δραστηριότητά τους εκτροφής. Περαιτέρω, το εθνικό δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί αν το άρθρο 27 του κανονισμού 882/2004 επιτρέπει σε κράτος μέλος να επιβάλλει τέλη χαμηλότερα από τα κατώτατα ποσά που προβλέπονται στο παράρτημα IV, τμήμα B, και στο παράρτημα V, τμήμα B, του κανονισμού 882/2004.

Με απόφασή του της 12ης Σεπτεμβρίου 2019 (EU:C:2019:718) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :

«Το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …., έχει την έννοια ότι προβλέπει υποχρέωση των κρατών μελών να επιβάλλουν, για τους επισήμους ελέγχους που αφορούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, τμήμα A, και στο παράρτημα V, τμήμα A, του κανονισμού αυτού, την καταβολή τελών και στους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και επιχειρήσεων ζωοτροφών που ασκούν τις δραστηριότητες σφαγής και τεμαχισμού κρέατος επικουρικώς προς την κύρια δραστηριότητά τους εκτροφής.

-Το άρθρο 27 του κανονισμού 882/2004 έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος να επιβάλλει τέλη χαμηλότερα από τα κατώτατα ποσά που προβλέπονται στο παράρτημα IV, τμήμα Β, και στο παράρτημα V, τμήμα Β, του κανονισμού 882/2004».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217666&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5680222


Σχετικές Αναρτήσεις