Προδικαστικά ερωτήματα C-477/18 και C-478/18, Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV κ.λπ.

Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 – Άρθρο 27, παράγραφοι 1 και 4 – Παράρτημα VI, σημεία 1 και 2 – Επίσημοι έλεγχοι ζωοτροφών και τροφίμων – Χρηματοδότηση – Τέλη που οφείλονται για τους επίσημους ελέγχους – Υπολογισμός – Έννοια του “προσωπικού που συμμετέχει στους επισήμους ελέγχους” – Εξέταση του αν περιλαμβάνεται το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό – Δυνατότητα χρέωσης τετάρτων της ώρας τα οποία ζήτησε το σφαγείο για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων, αλλά κατά τα οποία δεν διενεργήθηκαν τέτοιοι έλεγχοι – Προϋποθέσεις

Με τα συνεκδικασθέντα προδικαστικά ερωτήματα C-477/18 και C-478/18, το College van Beroep voor het bedrijfsleven (Κάτω Χώρες) έθεσε ζητήματα απτόμενα της ερμηνείας του άρθρου 26, του άρθρου 27, παράγραφος 4, και του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα, τέθηκε το ζήτημα αν το άρθρο 27, παράγραφος 1, και παράγραφος 4, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 882/2004, σε συνδυασμό με το παράρτημα VI, σημεία 1 και 2, του κανονισμού αυτού, έχει την έννοια ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν ότι οι μισθοί και οι δαπάνες του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού περιλαμβάνονται στο κόστος των επίσημων ελέγχων και δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες των αρμόδιων αρχών, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 4, του εν λόγω κανονισμού και, ακόμη, αν το άρθρο 27, παράγραφος 4, στοιχείο αʹ, του εν λόγω κανονισμού, σε συνδυασμό με το παράρτημα VI αυτού, έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει να χρεώνονται στα σφαγεία τέλη για τέταρτα της ώρας τα οποία τα σφαγεία αυτά ζήτησαν από την αρμόδια αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 4, του κανονισμού 882/2004, για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων, αλλά κατά τα οποία δεν διενεργήθηκαν πράγματι τέτοιοι έλεγχοι. Περαιτέρω, το εθνικό δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί αν το άρθρο 27, παράγραφος 4, στοιχεία αʹ και βʹ, του ως άνω κανονισμού επιτρέπει να εφαρμόζεται ένα μέσο τιμολόγιο αμοιβών για τα σφαγεία όχι μόνον όταν οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται από κτηνιάτρους απασχολούμενους από την αρμόδια αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 4, αλλά και όταν διενεργούνται από προσωρινώς διατιθέμενους κτηνιάτρους, των οποίων η αμοιβή είναι χαμηλότερη. Τέλος, το αιτούν δικαστήριο υπέβαλε το ερώτημα αν το άρθρο 27, παράγραφος 4, στοιχείο αʹ, του υπό εξέταση κανονισμού έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατά τον υπολογισμό των τελών για επίσημους ελέγχους, δαπάνες για τη δημιουργία αποθεματικού ιδιωτικής εταιρίας από την οποία η αρμόδια αρχή δανείζεται επίσημους βοηθούς, εφόσον σκοπός του εν λόγω αποθεματικού είναι η πληρωμή, σε περίπτωση υγειονομικής κρίσης, των μισθών και των εξόδων εκπαίδευσης του προσωπικού που διενεργεί πράγματι τους επίσημους ελέγχους καθώς και του προσωπικού που καθιστά δυνατή τη διενέργεια επίσημων ελέγχων.

Με απόφασή του της 19ης Δεκεμβρίου 2019 (EU:C:2019:1126) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι :

«Το άρθρο 27, παράγραφος 1, και παράγραφος 4, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, …, σε συνδυασμό με το παράρτημα VI, σημεία 1 και 2, του κανονισμού αυτού, έχει την έννοια ότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν ότι οι μισθοί και οι δαπάνες του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού περιλαμβάνονται στο κόστος των επίσημων ελέγχων, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, και δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες των αρμόδιων αρχών, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 4, του εν λόγω κανονισμού, σε αναλογία προς τον χρόνο τον οποίο το προσωπικό αυτό πρέπει αντικειμενικά να αφιερώσει για δραστηριότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων.

-Το άρθρο 27, παράγραφος 4, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 882/2004, σε συνδυασμό με το παράρτημα VI του κανονισμού αυτού, έχει την έννοια ότι επιτρέπει να χρεώνονται στα σφαγεία τέλη για τέταρτα της ώρας τα οποία τα σφαγεία αυτά ζήτησαν από την αρμόδια αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 4, του κανονισμού 882/2004, για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων, αλλά κατά τα οποία δεν διενεργήθηκαν πράγματι τέτοιοι έλεγχοι, όταν το υποβαλλόμενο σε έλεγχο σφαγείο δεν έχει ενημερώσει, αρκετό χρόνο πριν, την εν λόγω αρμόδια αρχή για τη βούλησή του να περιορίσει τη διάρκεια του ελέγχου σε σχέση με την αρχικώς προβλεφθείσα διάρκεια.

-Το σημείο 2 του διατακτικού της παρούσας απόφασης μπορεί να ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία, αφενός, οι επίσημοι έλεγχοι διενεργήθηκαν από προσωρινώς διατιθέμενους επίσημους κτηνιάτρους που δεν αμείβονται για τα τέταρτα της ώρας τα οποία ζήτησαν τα σφαγεία, αλλά κατά τα οποία δεν διενεργήθηκαν τέτοιοι έλεγχοι, και, αφετέρου, το μέρος του τέλους που αντιστοιχεί στα εν λόγω τέταρτα της ώρας τα οποία ζητήθηκαν, αλλά κατά τα οποία δεν διενεργήθηκαν έλεγχοι, χρησιμοποιείται για την κάλυψη των γενικών εξόδων της αρμόδιας αρχής, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 4, του κανονισμού 882/2004, εφόσον αποδεικνύεται ότι το μέρος του τέλους που αφορά τα εν λόγω τέταρτα της ώρας δεν περιλαμβάνει τις μισθολογικές δαπάνες των μη αμειβόμενων προσωρινώς διατιθέμενων επίσημων κτηνιάτρων και αντιστοιχεί πράγματι σε γενικά έξοδα εμπίπτοντα σε μία ή περισσότερες κατηγορίες δαπανών του παραρτήματος VI του κανονισμού αυτού.

-Το άρθρο 27, παράγραφος 4, στοιχεία αʹ και βʹ, του κανονισμού 882/2004 έχει την έννοια ότι επιτρέπει να εφαρμόζεται ένα μέσο τιμολόγιο αμοιβών για τα σφαγεία όχι μόνον όταν οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται από κτηνιάτρους απασχολούμενους από την αρμόδια αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 4, του κανονισμού αυτού, αλλά και όταν διενεργούνται από προσωρινώς διατιθέμενους κτηνιάτρους, των οποίων η αμοιβή είναι χαμηλότερη, υπό την προϋπόθεση ότι, στο σύνολό τους, τα τέλη που εισπράττονται για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων δεν είναι, εν γένει, υψηλότερα από τις δαπάνες των οικείων αρμόδιων αρχών για τα στοιχεία που σημειώνονται στο παράρτημα VI του κανονισμού.

-Το άρθρο 27, παράγραφος 4, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 882/2004 έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατά τον υπολογισμό των τελών για επίσημους ελέγχους, δαπάνες για τη δημιουργία αποθεματικού ιδιωτικής εταιρίας από την οποία η αρμόδια αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 4, του κανονισμού αυτού, δανείζεται επίσημους βοηθούς, εφόσον σκοπός του εν λόγω αποθεματικού είναι η πληρωμή, σε περίπτωση υγειονομικής κρίσης, των μισθών και των εξόδων εκπαίδευσης του προσωπικού που διενεργεί πράγματι τους επίσημους ελέγχους καθώς και του προσωπικού που καθιστά δυνατή τη διενέργεια επίσημων ελέγχων».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221802&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6165426

 


Σχετικές Αναρτήσεις