Προδικαστικό ερώτημα C-629/17, J. Portugal Ramos Vinhos

Διανοητική ιδιοκτησία – Δίκαιο των σημάτων – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ – Λόγοι ακυρότητας – Λεκτικό σήμα συνιστάμενο αποκλειστικώς από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν προς δήλωση των χαρακτηριστικών προϊόντος ή υπηρεσίας – Άλλα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας – Εγκατάσταση παρασκευής του προϊόντος – Λεκτικό σήμα συνιστάμενο από σημείο δηλωτικό αμπελοοινικών προϊόντων και από γεωγραφική ονομασία, η οποία αποτελεί λεκτικό στοιχείο της εταιρικής επωνυμίας του δικαιούχου του σήματος

Με το προδικαστικό ερώτημα C-629/17, το Supremo Tribunal de Justiça (Πορτογαλία) έθεσε ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων. Ειδικότερα, τέθηκε προς διευκρίνιση το ζήτημα αν το εν λόγω άρθρο απαγορεύει προς καταχώριση σήμα που αποτελείται από λεκτικό σημείο, το οποίο είναι δηλωτικό αμπελοοινικών προϊόντων και περιλαμβάνει γεωγραφική ονομασία, εφόσον το σημείο αυτό περιέχει, μεταξύ άλλων, όρο ο οποίος, αφενός, χρησιμοποιείται ευρέως προς δήλωση των χώρων όπου παρασκευάζονται τέτοια προϊόντα και, αφετέρου, αποτελεί επίσης ένα από τα λεκτικά στοιχεία που συνθέτουν την εταιρική επωνυμία του νομικού προσώπου που ζητεί την καταχώριση του σήματος αυτού.

Με απόφασή του της 6ης Δεκεμβρίου 2018 (EU:C:2018:988) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι : «Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,…, έχει την έννοια ότι δεν πρέπει να γίνεται δεκτό προς καταχώριση σήμα αποτελούμενο από λεκτικό σημείο, όπως το επίμαχο στην κύρια δίκη, το οποίο είναι δηλωτικό αμπελοοινικών προϊόντων και περιλαμβάνει γεωγραφική ονομασία, εφόσον το σημείο αυτό περιέχει, μεταξύ άλλων, όρο ο οποίος, αφενός, χρησιμοποιείται ευρέως προς δήλωση των εγκαταστάσεων ή των χώρων όπου παρασκευάζονται τέτοια προϊόντα και, αφετέρου, αποτελεί επίσης ένα από τα λεκτικά στοιχεία που συνθέτουν την εταιρική επωνυμία του νομικού προσώπου το οποίο ζητεί την καταχώριση του σήματος αυτού».

Το σύνολο του κειμένου της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό χώρο του Δικαστηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208553&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8233855

 


Σχετικές Αναρτήσεις