Μέτρο 11  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   (31/05/2024)

Σας γνωστοποιούμε ότι έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 1858/155741/31-05-2024  τροποποίηση της Εγκυκλίου 2579/349745/21-11-2022 για τον καθορισμό των διαδικασιών ανάκλησης και τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης όλων των δράσεων της αρ. 189/22614/27-1-2022 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2-14-2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   (15/05/2024)

Σας γνωστοποιούμε ότι έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 1664/134212/15-05-2024 τροποποίηση της Εγκυκλίου 2579/349745/21-11-2022 για τον καθορισμό των διαδικασιών ανάκλησης και τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης όλων των δράσεων της αρ. 189/22614/27-1-2022 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2-14-2020


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                (22/11/2023)

Σας γνωστοποιούμε ότι έχουν εκδοθεί οι κάτωθι τροποποιήσεις εγκυκλίων του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία»:

 1. Η υπ’ αριθμ. 2838/359515/22-11-2023 τροποποίηση της Εγκυκλίου 1156/77424/11-04-2019 με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες για την τροποποίηση και τη μεταβίβαση των αποφάσεων ένταξης των δικαιούχων της 3ης πρόσκλησης (αρ.  4075/182059/31-12-2018) του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία».
 2. Η υπ’ αριθμ. 2837/359508/22-11-2023 τροποποίηση της Εγκυκλίου 3385/149227/31-10-2018 με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες για την τροποποίηση και τη μεταβίβαση των αποφάσεων ένταξης των δικαιούχων της 4ης πρόσκλησης (αρ.  1102/72525/08-04-2019) του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία». 
 3. Η υπ’ αριθμ. 2839/359526/22-11-2023 τροποποίηση της Εγκυκλίου 2579/349745/21-11/2022 με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες για την τροποποίηση και τη μεταβίβαση των αποφάσεων ένταξης των δικαιούχων της 5ης πρόσκλησης (αρ.  189/22614/37-01-2022) του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία».

Κατ’ εξαίρεση για το έτος εφαρμογής 2023, οι δικαιούχοι δύνανται να κάνουν αίτημα τροποποίησης και τις ημερομηνίες 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2023 μέχρι ώρα 24.00, και μόνο για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι έχει εκδοθεί η αρ. 2579/349745/21-11/2022 εγκύκλιος με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες για την τροποποίηση και τη μεταβίβαση των αποφάσεων ένταξης των δικαιούχων της 5ης πρόσκλησης (αρ.  189/22614/37-01-2022) του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία». Η εγκύκλιος αυτή αφορά όλες τις δράσεις των ενταγμένων της  5ης πρόσκλησης (αρ.  189/22614/37-01-2022) του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία». Το κείμενο της εγκυκλίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο σύνδεσμο: https://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/837-metro-11-viologikes-kalliergeies-tou-programmatos-agrotikis-anaptyksis-2014-2020/10102-biologi-kalliergies11-egkyklioi

Οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16) από τη στιγμή που αυτό θα παραμετροποιηθεί με τα προβλεπόμενα στην ως άνω εγκύκλιο.

Σας διευκρινίζουμε ότι για τους ενταγμένους στης προηγούμενες προσκλήσεις για τις μεταβιβάσεις –τροποποιήσεις ισχύουν οι παρακάτω εγκύκλιοι:

 1. Για τους ενταγμένους της 2ης και της 4ης πρόσκλησης στη Βιολογική Κτηνοτροφία εφαρμόζεται η εγκύκλιος με αρ. 3385/149227/31-10-2018
 2. Για τους ενταγμένους της 3ης πρόσκλησης στη Βιολογική Γεωργία εφαρμόζεται η εγκύκλιος με αρ. 1156/77424/11-04-2019

Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα εντός τους οποίου μπορεί να γίνει η μεταβίβαση λόγω ανωτέρας βίας, για τους ενταγμένους της κάθε πρόσκλησης.


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

της Δ/νης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος «Για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. Γ του άρθρου 8 της αριθ.2916/374421, (ΦΕΚ 6266Β΄/28-12-2021) απόφασης  και της παρ. Δ του άρθρου 8 της με αριθμ. 2848/145689/28-12-2016, (ΦΕΚ 4310 Β΄)  απόφασης,  που αφορά το Γεωργικό Σύμβουλο». (Περισσότερα …....)

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

της Δ/νης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με τις 1464/184005/30-06-2022 και 1468/184627/30-06-2022 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 .

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις ένταξης πράξης των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης της αριθ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκλησης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει:

 • Η αρ. πρωτ. 1464/184005/30-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΘΠΑ4653ΠΓ-ΗΣΝ)
 • Η αρ, πρωτ. 1468/184627/30-06-2022 (ΑΔΑ: 97864653ΠΓ-ΞΩΟ)

Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)   

Επισημαίνεται ότι :

 • α) Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι των εν λόγω Αποφάσεων Ένταξης θα πρέπει να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
  Η σύμβαση αυτή θα συνοδεύεται από το πτυχίο και τη βεβαίωση μέλους του ΓΕΩΤΕΕ σε περίπτωση που ο σύμβουλος είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή από το πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου σε περίπτωση που ο σύμβουλος είναι απόφοιτος ΑΤΕΙ και οι δικαιούχοι οφείλουν να την καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου, μέσω του ΠΣ εντός 3 μηνών από την ημερομηνία Απόφασης Ένταξης όπως αυτό ορίζεται  στο άρθρο 8 της αρ. 2916/374421, (ΦΕΚ 6266 Β΄/28-12-2021) απόφασης, δηλαδή μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2022.
  Στην περίπτωση που οι ίδιοι οι δικαιούχοι είναι κάτοχοι πτυχίου των εν λόγω κλάδων  υποχρεούνται, να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους και τη βεβαίωση μέλους του ΓΕΩΤΕΕ σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή από το πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι απόφοιτος ΑΤΕΙ, στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του ΠΣ, εντός τριών(3) μηνών από την ημερομηνία Απόφασης Ένταξης όπως αυτό ορίζεται  στο άρθρο 8 της αρ. 2916/374421, (ΦΕΚ 6266 Β΄/28-12-2021) απόφασης, δηλαδή μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2022.
 • β) Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι των Δράσεων 11.1.1 και 11.1.2 των εν λόγω αποφάσεων ένταξης υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω απόφασης ένταξης δηλαδή μέχρι και τις 21 Ιουλίου 2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας & Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με την
Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο
Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020». 

Σάς ενημερώνουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα και
συγκεκριμένα η εφαρμογή που αφορά τις
Ανακλήσεις  Ένταξης Πράξης – Αιτήματα Τροποποίησης Πράξης – Μεταβιβάσεις,
στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»
έχει ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι
και την 
15η Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59:59.
Όσοι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι επιθυμούν να ανακαλέσουν
ή να τροποποιήσουν μια ενταγμένη στο Μέτρο 11
πράξη μπορούν να το πραγματοποιήσουν με αίτημά τους
μέσω του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος

 

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 "Βιολογική Γεωργία", που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη - αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16 , κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, από σήμερα Πέμπτη 12/05/2022 μέχρι και την Τετάρτη 25/05/2022 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Κατά την υποβολή της προσφυγής δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του αιτήματος στήριξης.

Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. “Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.”

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, οι οποίες ενδεχομένως υποβληθούν στην επικράτεια.

Οι υποψήφιοι προς ένταξη μελισσοκόμοι, που δεν καλύπτουν το κριτήριο του «ενεργού γεωργού» σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, εφόσον το επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός του ενεργού γεωργού θα επαναξιολογηθεί στην 2η κατάταξη για το σύνολο των παραγωγών. Στην προσφυγή τους να αναγράφεται το κάτωθι κείμενο:

«Παρακαλούμε να επαναξιολογηθεί το εύρημα με κωδικό 10005 και περιγραφή ευρήματος -Μη ενεργός Γεωργός-» 


 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 ‘’ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ’’

 • Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 189/22614/27-01-2022 για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογική Γεωργία’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου (4/4/2022) και ώρα 23:59:59.
 • Oι αιτούντες μελισσοκόμοι για το Μέτρο 11 που κατά την υποβολή της αίτησής τους εμφανίζεται το εύρημα “μη ενεργός γεωργός” καλούνται να οριστικοποιούν την αίτησή τους.
 • Καλούνται επίσης οι μελισσοκόμοι που δεν έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής αίτηση για το Μέτρο 11 να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης στήριξης και σε πιθανό εύρημα “μη ενεργός γεωργός ” να οριστικοποιούν την αίτησή τους.

. Διευκρινιστικά ερωτήματα για την πρόσκληση του Μέτρου 11 μπορούν να αποστέλλονται στο email:ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ)

 

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣH ΕΝΤΑΞΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

 

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 “ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” του ΠΑΑ 2014-2020 & ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

Σχετικές Αναρτήσεις